Polityka prywatności

Polityka prywatności klientów sklepu internetowego sklepsamowar.pl i odbiorców newslettera

Sklepu Samowar Aleksandra Sobolewska, 15-727 Białystok ul. Hetmańska, nr 16, lok. 38/39, NIP: 9661388951

 

Szanowni Państwo,

Sklep kawkiherbatki.pl dokłada wszelkich starań aby dane osobowe naszych klientów były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności Sklep Samowar Aleksandra Sobolewska, 15-727 Białystok ul. Hetmańska, nr 16, lok. 38/39, NIP: 9661388951 powstała celem skutecznego informowania naszych klientów sklepu internetowego oraz użytkowników naszego newslettera o sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 2. Polityka prywatności powstała na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako RODO.

 3. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobów ich zbierania i przetwarzania oraz praw, które przysługują klientom sklepu internetowego oraz użytkownikom newslettera w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 4. Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych, których Administratorem jest właścicielka Sklepu kawkiherbatki.pl Aleksandra Sobolewska przetwarzanych w związku z działalnością sklepu internetowego oraz publikacją newslettera.

II. Podstawowe definicje – Administrator, dane osobowe i przetwarzanie

 1. Administrator - właścicielka Sklepu kawkiherbatki.pl Aleksandra Sobolewska, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą czynność wykonaną na danych osobowych, czy to w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

III. Sposób zbierania danych osobowych

Sklep Samowar zbiera dane osobowe klientów sklepu internetowego i użytkowników newslettera od osoby, której dane dotyczą. W przypadku sklepu internetowego osoba sama udostępnia swoje dane osobowe za pomocą interaktywnego formularza znajdującego się na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a w przypadku newslettera z wykorzystaniem interaktywnego formularza.

IV. Kontakt z Administratorem

1. Z Administratorem można skontaktować się:

 1. osobiście lub listownie:

Sklep Samowar Aleksandra Sobolewska, 15-727 Białystok ul. Hetmańska, nr 16, lok. 38/39, NIP: 9661388951

 1. telefonicznie pod numerem telefonu 730 290 190 (w godzinach od 9 do 18 w dni robocze);

 2. za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres: biuro@kawkiherbatki.pl.

2. Administrator nie miał obowiązku i nie wyznaczył Inspektora ochrony danych.

V. Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy;

  2. dostarczania informacji użytkownikom newslettera ale tylko po wyrażeniu przez nich zgody na otrzymywanie tego typu wiadomości;

  3. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych;

  4. dochodzenia roszczeń.

VI. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, datę urodzenia, dane do faktury jeżeli dotyczy oraz dane dotyczące zamówienia takie jak: rodzaj, ilość i cenę towarów, łączną wartość zamówienia.

VII. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi rachunkowe, techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

IX. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane

 1. do czasu cofnięcia zgody;

 2. przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej;

 3. przez okres przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa – w celu dochodzenia lub obrony roszczeń wiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

X. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;

 2. w przypadkach określonych przepisami prawa, prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

XI. Prawo wniesienia skargi

Każdy klient naszego Sklepu może zwrócić się do nas z pytaniem, zastrzeżeniem lub wątpliwościami dotyczącymi treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również złożyć skargę dotyczącą tych kwestii, którą należy kierować do Administratora w sposób wskazany w pkt III wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna on, że Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

System informatyczny nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep kawkiherbatki.pl nie zbiera od swoich klientów i nie przetwarza danych osobowych szczególnej kategorii takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej w związku z tym prosimy o nie przekazywanie ww. danych za pośrednictwem stron internetowych.

 2. Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl