Regulamin sklepu ,,Samowar"

  § 1 Postanowienia ogólne

 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Sprzedawca – sklep ,,kawkiherbatki.pl'', działalność gospodarcza prowadzona przez Aleksandrę Sobolewską pod nazwą Samowar Aleksandra Sobolewska, ul. Hetmańska 16 lok.38/39 15-727 Białystok, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej polskiej, NIP: 9661388951, Regon: 200242122, nr tel. 730 290 190, adres e-mail: biuro@kawkiherbatki.pl

 2. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową .

 3. Sklep Internetowy (dalej: ,,Sklep") – serwis internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem https://kawkiherbatki.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia na dostępne w sklepie ,,kawkiherbatki.pl" Towary.

 4. Kupujący – każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach określonych w przedmiotowym Regulaminie, składa Zamówienie w Sklepie oraz na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

 5. Regulamin – przedmiotowy Regulamin Sklepu. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przed zawieraniem umów na stronie Sklepu, dodatkowo na każde żądanie Kupującego - w taki sposób, który umożliwia mu szczegółowe zapoznanie się z jego treścią i ewentualne utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego.

 6. Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie (w szczególności kawa i herbata) mogąca stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.

 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, zawarta zgodnie z treścią przedmiotowego Regulaminu, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka.

 9. Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep, w postaci formularza stanowiącego istotną część systemu zakupowego Sklepu, umożliwia Kupującemu dokonanie ostatecznego Zamówienia, w którym Kupujący określa zamówiony Towar, jego ilość oraz zatwierdza warunki zamówienia.

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W celu skorzystania z opcji oferowanej przez Sklep po stronie Kupującego muszą zostać spełnione następujące wymagania techniczne: dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych: Internet Explorer, Firefox, Chrome lub innej.

 3. Umowy zawierane przy wykorzystaniu opcji Sklep są zawierane w języku polskim zgodnie z obowiązującym w chwili zawarcia umowy prawem polskim.

 4. Przedmiotem sprzedaży są Towary znajdujące się w Sklepie w chwili składania Zamówienia przez Kupującego.

 5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 tego kodeksu.

 6. Zakazane jest przesyłanie lub udostępnianie przez korzystających ze Sklepu (w tym Kupujących), za pośrednictwem platformy internetowej Sklepu, treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej osób trzecich lub naruszają dobra osobiste osób trzecich.

 

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

Wskazuje się następujące formy kontaktu ze Sprzedawcą:

 1. telefonicznie : 730 290 190 (w godzinach od 9 do 18 w dni robocze);

 2. na adres poczty e-mail: biuro@kawkiherbatki.pl;

 3. listownie : Sklep Samowar, ul. Hetmańska 16 lok. 38/39 15-727 Białystok

 

§ 3 Zamówienia

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem Sklepu, wypełniając interaktywny formularz;

 2. pocztą elektroniczną e-mail na adres: zamowienia@kawkiherbatki.pl.

 1. Kupującemu przysługuje prawo założenia w Sklepie konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Kupującego po dokonaniu rejestracji. Celem dokonania rejestracji Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia interaktywnego formularza. Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych oraz uzupełnienia pól, które są oznaczone gwiazdką jako obligatoryjne. Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól Kupujący powinien aktywować przycisk 'ZAREJESTRUJ SIĘ'.

 2. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona, poprzez otrzymanie przez Kupującego potwierdzenia na adres e-mail Kupującego. Z chwilą potwierdzenia dokonania prawidłowo zakończonej rejestracji, zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenia przez Sprzedawcę konta Kupującego na czas nieokreślony. Przy rejestracji Kupujący zobowiązany jest do podania hasła, poprzez które uzyskuje dostęp do konta (Kupujący ma obowiązek chronić hasła przed dostępem osób trzecich). Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę prowadzenia konta w każdym czasie. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia konta z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący narusza postanowienia przedmiotowego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Zamówienie może zostać złożone również przez Kupującego nie mającego statusu zarejestrowanego Kupującego. Kupujący nieposiadający zarejestrowanego konta, może dokonać Zamówienia z pominięciem procedury rejestracji lub logowania, aktywując przycisk 'ZAKUPY BEZ REJESTRACJI'.

 4. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 5. Przed wysłaniem Zamówienia Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość wglądu do podsumowania Zamówienia w celu jego potwierdzenia bądź ewentualnej modyfikacji poprzez system sprzedażowy Sklepu.

 6. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez siebie Towarów, w ilości i na warunkach wskazanych w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie oferty przez Sprzedawcę, w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia warunków Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu.

 7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 3 ust.7 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.

 8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§4 Dostawa

 1. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju zależy od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że Kupujący może wybrać jedną z następujących form dostawy Zamówienia:

 1. odbiór osobisty pod adresem: Sklep Samowar CH Zielone Wzgórze (Carrefour),
  ul. Wrocławska 20 lok.30, 15-644 Białystok;

 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost z dostawą na podany adres lub do paczkomatu (za pobraniem i za przedpłatą);

 1. Kosztem dostawy Towaru zostaje obciążony Kupujący. Koszt dostawy Towaru obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych dla danego sposobu dostawy w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Kupującego. Koszty dostawy doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.

 2. Sprzedawca wysyła Towar pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia. Sprzedawca zastrzega, iż skontaktuje się z Kupującym, jeżeli błędnie wypełniony przez Kupującego formularz Zamówienia uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

 3. Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest realizowane w ciągu 2 dni roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.

 4. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.

 6. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu po zalogowaniu się do Panelu Klienta.

 

§5 Cena i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich, brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT). Podane na stronach Sklepu ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest na podstawie wybranych przez Kupującego Towarów w formularzu zamówienia, zgodnie z cenami wskazanymi za dany produkt na stronie Sklepu w chwili dokonania Zamówienia. Łączna, wiążąca cena wskazywana jest Kupującemu w posumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 1. gotówką lub kartą płatniczą w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym;

 2. gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem);

 3. przelewem automatycznym za pośrednictwem Shoper Płatności;

 4. płatnością on-line PayPal - system administrowany przez Paypal Polska Spółka z o.o. ul. E.Plater 53, 00-113, Warszawa

 5. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  50 1020 1332 0000 1902 0572 6122; dane odbiorcy: Samowar Aleksandra Sobolewska
  ul. Hetmańska 16 lok. 38/39 15-727 Białystok

 6. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 7. płatnością online, której operatorem Autopay S.A. ul. Powstańców Warszawy 6. 81-718 Sopot
 1. Terminy płatności:

 1. w przypadku płatności gotówką lub kartą - w momencie odbioru Towaru w Sklepie;

 2. w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;

 3. w przypadku płatności za pośrednictwem bramki Przelewy24 lub PayPal – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

W przypadku nie dokonania płatności za zamówienie w ciągu 7 dni kalendarzowych, zamówienie jest anulowane.

 1. Dokument sprzedaży w postaci paragonu albo faktury wystawionej na żądanie Kupującego zostaje załączony do przesyłki.

 

§6 Weryfikacja przesyłki

 1. Kupujący w chwili odbioru przesyłki z zamówionym Towarem zobowiązany jest do weryfikacji, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony.

 2. W sytuacji, gdy odebrana przez Kupującego przesyłka z zamówionym Towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony Towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas przewozu, czy została spowodowana przez Kupującego po odbiorze Towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem osoby dostarczającej przesyłkę protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu.

 3. W protokole uszkodzenia przesyłki daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

 4. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie: 730 290 190 lub pod adresem e-mail biuro@kawkiherbatki.pl.

 5. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości Towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Kupującemu, ponosi Sprzedający.

 

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może bez podania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy, składając stosowne pisemne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tzn. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

 2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce 'Dostawa i zwroty'. Skorzystanie z wzoru odstąpienia przygotowanego przez Sprzedawcę jest dobrowolne, Sprzedawcę wiąże każde pisemne oświadczenie złożone przez Kupującego w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

 3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do:

 1. umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 2. umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. kawa mielona na zamówienie);

 3. umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4. umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 5. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

 3. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, w tym koszt dostarczenia towaru do Kupującego, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Zwrot płatności, o której mowa w ust. 6 powyżej, zostanie dokonany przy wykorzystaniu tego samego sposobu, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Kupujący niebędący Konsumentem nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 7. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§8 Brak zgodności towaru z umową

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Towarów wolnych od wad.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, w tym Kupującego będącego Konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady.

 3. W przypadku Towarów wadliwych, Konsument ma prawo żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wad, a jeśli jest to niemożliwe ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Jeżeli wada towaru jest istotna, Konsument ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

 4. Reklamacje należy kierować na adres: biuro@kawkiherbatki.pl

 5. Sprzedający odpowiada z tytułu braku zgodności towaru z umową, jeżeli wada fizyczna tego towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu braku zgodności towaru z umową, ma możliwość przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera, na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem: biuro@kawkiherbatki.pl

 7. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu braku zgodności towaru z umową. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w której Kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. przedsiębiorca).

 8. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego.

 

§9 Gwarancja

 1. Niektóre Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. Informacja o Towarach, na które udzielana jest gwarancja znajduje się na stronie Sklepu, przy opisie Towaru objętego gwarancją.

 2. W przypadku Towarów, o których mowa w § 9 ust. 1 dokumentem gwarancyjnym jest paragon lub faktura wydawana Kupującemu wraz z Towarem lub wysyłana mailem na adres podany w zamówieniu.

 3. Udzielona na Towar gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wskazuje, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:

 1. wniosek Konsumenta o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

 2. wystąpienie Konsumenta z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

 3. za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 2. Skorzystanie ze wskazanych powyżej sposobów ma charakter dobrowolny .

 

§ 11 Polityka prywatności, ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących (w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy, numeru telefonu, danych do faktury jeżeli dotyczy) jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.

 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

 3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności:

 1. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

 1. Administrator danych oświadcza, iż przetwarzając dane osobowe dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 12 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca oświadcza, iż z uwagi na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, formy działalności Sprzedawcy lub technicznej modernizacji infrastruktury Sklepu dopuszcza możliwość zmiany przedmiotowego Regulaminu.

 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca zobowiązany jest poinformować zarejestrowanego Kupującego. Zamówienie złożone w Sklepie przed wejściem w życie nowego Regulaminu zrealizowane zostanie według treści Regulaminu obowiązującego w momencie składania Zamówienia.

 3. Zarejestrowani Kupujący zostaną poinformowani przez Sprzedawcę o każdorazowej zmianie przedmiotowego Regulaminu w wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przy rejestracji adres e -mail, na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 4. Sprzedawca powiadomi o zmianie Regulaminu, w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu w okresie 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Kupujący ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Przedmiotowy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce REGULAMIN SKLEPU.

 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, które nie będą rozpatrywane zgodnie z § 10 przedmiotowego Regulaminu, zostaną poddane sądowi powszechnemu według właściwości ogólnej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl